تعریف جوش غرور جوانی

جوش های غرور جوانی چه هستند و چگونه بوجود می ایند؟

اینگونه جوش ها نوعی عفونت پوستی هستند که بر اثر زیادی بودن چربی پوست تولید می شوند.این چربی ها منفدهای پوست را میبندند و به همین دلیل زیر پوست تبدیل به مکانی عالی برای بوجود امدن بیماری های عفونی می‌شود. در نهایت این عفونت ها قادر خواهند بود که خود را به عنوان بر امدگی های جوش مانند نشان دهند